MMO Macros
Games
WoW Macros
One-Button Judgement of Righteousness

One-Button Judgement of Righteousness Macro

WoW Paladin Macro

This macro will cast Judgement of Righteousness in one click.

#showtooltip Seal of Righteousness /cast Judgement /cast Seal of Righteousness

More WoW paladin macros