MMO Macros
Games
WoW Macros
One-Button Judgement of the Crusader

One-Button Judgement of the Crusader Macro

WoW Paladin Macro

This macro will cast Judgement of the Crusader in one click.

#showtooltip Seal of the Crusader /cast Judgement /cast Seal of the Crusader

More WoW paladin macros